01 آبان, 1399
Ad Top Header

اخبار انجمن

مجمع عمومی انجمن مخترعین ایران در تاریخ 1398/06/28 برگزار شد اعضاء هیات مدیره انجمن مشخص گردید. بر این اساس به ترتیب آرای اخذ شده آقایان: سیدعلی هاشمی، حامد زمانی ،…
سید علی هاشمی به سمت رییس انجمن مخترعین ایران برگزیده شد. به گزارش مجمع عمومی انجمن مخترعین ایران در روز پنج شنبه 98/06/28 با حضور اعضای مجمع برگزار گردید و…