18 بهمن, 1401
Ad Top Header

آقای امید خان محمدی اطاقسرا

299 0

عنوان اختراع : ساخت دستگاه هواساز وخارج کننده گازهای مضر از آب استخر

 

عنوان اختراع : ساخت دستگاه هواساز وخارج کننده گازهای مضر از آب استخر