18 بهمن, 1401
Ad Top Header

آقای شهریار پورزارع

78 0

عضو رسمی انجمن مخترعین ایران

عنوان اختراع : ملات ترمیمی پایه سیمانی با قابلیت گیرش سریع و مقاومت بهبود یافته