18 بهمن, 1401
Ad Top Header

خانم فاطمه کریمی نژاد

136 0

عنوان اختراع: خانه درختی ضدزلزله وسيل باقابليت تشخيص حوادث