18 بهمن, 1401
Ad Top Header

آقای عباس رحیم نیا

171 0

عنوان اختراع : دستگاه رباتیک توپ انداز پینگ پنگ با قابلیت ارسال مختلف توپ و دریافت آن