09 آذر, 1401
Ad Top Header

انجمن مخترعین کشور نخستين و تنها سازمان مردم نهاد علمی، تخصصی است که جهت رسیدگی و پی گیری امور مخترعین از سال ۱۳۸۶ و براساس قانون تشکیل یافته و پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور اخذ نموده است